Moscow, library 6 named. V.V. Veresaeva

library number 6 named after V.V. Veresaeva, Ruzheyny lane, 4, building 1, M. Smolenskaya, Kievskaya, Moscow