National Museum of Taras Shevchenko

Blvd. Shevchenko, 12, Kiev