Spanish society of America

613 W 155th St, New York City