Nizhny Novgorod state art Museum

The Kremlin, building 3, Nizhniy Novgorod