Yaroslavl art Museum

Volzhskaya nab., 23, Yaroslavl