Alexander
Pavlovich Lyubimsky

Ukraine • 1907−1981