Hristo
Yavashev

United States • born in XX century