Vera
Efimovna Kazakova (Yaroshevskaya)

Russia • born in 1925
exhibition

The artist has not yet had any exhibitions